Jakie zmiany szykuje dla nas fiskus w 2021 roku?

Jak co roku Ministerstwo Finansów przygotowało wachlarz nowych rozwiązań oraz modernizacje już istniejących. Do najważniejszych zaliczyć możemy:

Zmiany w ryczałcie

Od 2021 roku ryczałt stanie się rozwiązaniem bardziej dostępnym dla podatników. Zawdzięczać to można zmianami dotyczącymi :

 • Limitu przychodów uprawniających do wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania :
Limit dla miesięcznych przychodów Limit dla kwartalnych przychodów
2020 2021 2020 2021
250 tys euro 2 mln euro 25 tys euro 200 tys euro

 

 • Zniesienia ograniczenia dla wolnych zawodów takich jak: adwokaci, notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi, architekci, fizjoterapeuci, inżynierowie budownictwa, psychologowie

Obniżone zostały również najważniejsze stawki ryczałtu:

- z  20% na 17 % opodatkowane będą przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów.

- z 17% na 15% opodatkowane będą przychody wymienione  w załączniku nr 2 do ustawy ryczałtowej, np.: prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

Pozostałe stawki ryczałtu  w 2021 roku :

- stawką 10%   opodatkowane będą  przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1). Wcześniej przychody te były wyłączone z VAT.

- stawką 8,5% oraz 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. Zł opodatkowane będą przychody związane z wynajmem oraz zakwaterowaniem; świadczenie usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów oraz wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72)

-stawką  8,5% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów ,wszystkie przychody związane z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91). Ponadto, utrzymana zostanie zasada, zgodnie z którą według stawki 8,5% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług, które nie zostały przyporządkowane do innych stawek ryczałtu.

- stawki 5,5%, 3% lub 2% pozostają bez zmian.

 

od 1 stycznia 2021 r. wynajmujący (np. mieszkanie, dom) będzie mógł wybrać zryczałtowaną formę opodatkowania przychodów z tego tytułu, z zastosowaniem stawki (8,5% do przychodów do wysokości 100 tys. zł oraz 12,5% powyżej tego limitu) zarówno najmu prywatnego (tak jest obecnie), ale m.in również do przychodów z najmu w ramach działalności gospodarczej. 

Zmiany w uldze dla młodych

Od 1 stycznia 2021 roku został poszerzony zakres przychodów uprawniający do korzystania z ulgi dla młodych o:

- przychody z tytułu od odbywania praktyki absolwenckiej

- przychody z tytułu odbywania stażu uczniowskiego

Zmiany w uldze abolicyjnej

Od 2021 roku zmieniają się zasady rozliczania dochodów uzyskanych w państwach, z którymi obowiązuje metoda  proporcjonalnego odliczenia czyli między innymi w: Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Austrii, USA i Rosji (osoby zarabiające za granicą dopłacają zwykle podatek w Polsce).

Wyższy podatek zapłacą ci, którzy:

 • mają status polskich rezydentów podatkowych, czyli przebywają tu ponad 183 dni w roku lub mają tu centrum interesów życiowych
 • uzyskują dochody podlegające metodzie proporcjonalnego odliczenia
 • płacą za granicą podatek niższy, niż zapłaciliby od takich samych dochodów w Polsce
 • odliczenie 1360 zł nie wystarczy, żeby uniknąć dopłaty.

W 2021 roku kwota wolna od podatku wynosi 8000 PLN a odliczyć będzie można jedynie 1360 PLN.

Zmiany w formularzach PIT

Nowe wzory formularzy PIT w 2021 r. umożliwią odliczenie darowizn na przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa, uwzględnią również tzw. ulgę na złe długi.

 

Zmiany w PIT związanych z Covid-19:

Epidemia Covid-19 odbiła się również na zmianie niektórych przepisów związanych z:

- darowiznami na przeciwdziałanie Covid-19

- ze zwolnieniem z podatku od przychodów z budynku

- zwolnieniem w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji epidemiologicznych

- odliczeniem kosztów kwalifikowanych na działalność budowlano- rozwojową prowadzoną w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania Covid-19

- odliczeniem darowizn sprzętu komputerowego na rzecz oświaty.

Zmiany w podatku VAT 2021 i w podatku akcyzowym

Centralny rejestr podmiotów akcyzowych od 1 lutego 2021

Rejestr ten zastąpi 44 papierowe rejestry akcyzowe prowadzone obecnie przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach akcyzy. Do ponownej rejestracji w CRPA będą miały wszystkie podmioty zobowiązane do rejestracji dla celów akcyzy. Będą musiały to zrobić najpóźniej do 30.06.2021 za pomocą nowych formularzy w PUESC.

SLIM VAT

Zmiany w VAT zakładają kilka uproszczeń, takie jak:

- prostsze fakturowanie:

Od 2021 roku faktury korygujące in- minus nie będą wymagały uzyskania potwierdzenia ich otrzymania przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Oznacza to, że podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania VAT należnego już w okresie wystawiania faktury korygującej pod warunkiem, że posiada dokumentację, z której wynikają uzgodnienia warunków transakcji. W tym samym czasie nabywca będzie zobligowany do korekty podatku naliczonego. Zmiany dotyczą również faktur korygującej in-plus, których rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawionej faktury korygującej .

- ułatwienia dla eksporterów

Stawkę 0% do zaliczki eksportowej będzie można stosować pod warunkiem, że wywóz nastąpi w ciągu 6 miesięcy, a nie - jak do tej pory - 2 miesięcy.

- wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym 

Podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym.

Podatnik będzie mógł wybrać, czy dokona przeliczenia waluty obcej na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego w VAT czy według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [PIT] i art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [CIT]).Aby skorzystać z przeliczenia waluty obcej na złote zgodnie z zasadami przeliczenia przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, należy  ustalić datę powstania tego przychodu. Moment powstania przychodu określa art. 14 ust. 1c ustawy o PIT i odpowiednio art. 12 ust. 3a ustawy o CIT. Według tych przepisów za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Tym samym czynność, która ma miejsce najwcześniej, wyznacza datę powstania przychodu. Jeśli  podatnik wybierze tę opcję będzie zobowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od miesiąca, w którym ją wybrał (ust. 2b w art. 31a ustawy o VAT). Zaś zgodnie z nowym ust. 2c do art. 31a ustawy o VAT, w przypadku rezygnacji z opcjonalnej metody przeliczenia, podatnik będzie zobowiązany do stosowania dotychczasowych metod przeliczania (określonych w art. 31a ust. 1 lub 2 ustawy o VAT) przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrezygnował z tej opcjonalnej metody przeliczenia.

- korzyści finansowe takie jak:

 • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy przy rozliczeniach miesięcznych
 • Podatnik refakturujący usługi noclegowe na inny podmiot odliczy VAT od ich zakupu.
 • Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł
 • Z rachunku VAT będą mogły być regulowane należności celne oraz kwota podatku na rzecz przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego.
 • Z ustawy o VAT będzie wprost wynikało, że split payment stosujemy, gdy kwota należności przekracza 15 000 zł, a gdy kwoty na fakturze są w walucie obcej, do przeliczenia stosujemy taki sam kurs jak do ustalenia podstawy opodatkowania

 

Zmiany w zakresie pakietu e-commerce od 1 lipca 2021

 

Od 1 lipca podatkiem VAT objęte zostaną zakupy na AliExpress, Wish, Amazon, eBay.

Zmiany obejmują głównie:

- likwidację w UE zwolnienia z VAT od importu małych przesyłek do 22 euro;

- rozszerzenie zakresu transakcji B2C

-nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających sprzedaż towarów importowanych z państw trzecich  w przesyłkach do 150 euro oraz dostawy towarów na rzecz konsumentów przy użyciu interfejsu elektronicznego

 

 

Zmiany w podatku CIT

1. Opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych

Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe zostaną opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT wg stawki 19%. W związku z czym, od stycznia 2021 zyski spółek komandytowych będą opodatkowane podwójnie :

-od dochodów spółki komandytowej 19% CIT lub 9% CIT (w przypadku małych podatników o przychodach do 2 mln euro rocznie)

- od dochodów wspólników – jeśli są osobami fizycznymi, będzie to 19% PIT lub 17% i 32% według skali.

Przepisy przewidują zwolnienie dla komandytariuszy będących osobami fizycznymi. Zwolnione będzie 50% ich przychodów z tytułu udziału w spółce, ale nie więcej niż 60 tys. zł. Nie skorzystają z niego jednak komandytariusze powiązani z komplementariuszem. Wyłączeni będą między innymi ci, którzy posiadają bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej. Wspólnicy mogą zdecydować o zastosowaniu nowych regulacji od 1 maja 2021 roku.

Spółki jawne, w których  wspólnicy :

- nie są wyłącznie osoby fizyczne

- nie złożą przed rozpoczęciem roku obrotowego do właściwego US odpowiedniej informacji o podmiotach posiadających prawa do udziału w zyskach

Staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

 

2. Zwiększenie limitów przychodów uprawniającego do stosowania obniżonej stawki 9% podatku CIT

 

     Stawkę 9% CIT będą płacić przedsiębiorcy:

 • rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w pierwszym roku działalności)
 • mający status małego podatnika (czyli przychody z poprzedniego roku podatkowego poniżej 2 mln euro)

- jeśli ich przychody nie przekroczą w ciągu roku limitu 2 mln euro.

 

3. Wprowadzenie instytucji tzw. Estońskiego CIT-u

 

Model estońskiego CIT (tj. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych) to nowoczesny sposób opodatkowania, który:

- promuje inwestycje

- minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków.

Model tego opodatkowania przejawia się głównie w możliwości:

-  odroczenia zapłaty podatku do momentu wypłaty (dystrybucji) zysku ze spółki,

- braku odrębnej rachunkowości podatkowej

- minimalnym obowiązkom administracyjnym.

Korzystanie z tego rozwiązania będzie dobrowolne i w przypadku pojedynczego przedsiębiorcy potrwa 4 lata (z możliwością przedłużenia).

 

To rozwiązanie skierowane do:

 • mikro, małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie przekraczają 100 mln zł. Kryterium przychodowe spełnia ok. 98% podmiotów,
 • spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Oznacza to, że może z niego skorzystać zdecydowana większość polskich podatników CIT (ok. 200 tys. firm), w których inwestor jest blisko spółki, a struktura firmy jest transparentna i prosta.

 

Z estońskiego CIT będą mogły skorzystać spółki, które wszystkie te kryteria spełniają jednocześnie:

 • które nie posiadają udziałów w innych podmiotach,
 • które zatrudniają co najmniej 3 osoby z wyłączeniem udziałowców (ułatwienia dla podatników małych i rozpoczynających działalność),
 • których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
 • które wykazują nakłady inwestycyjne (ułatwienia dla podatników małych, rozpoczynających działalność a także tych, którzy wybiorą nowy system w 2021 r.).

 

Stawki podatkowe w estońskim CIT:

-25% (obecnie 19%)

-15% dla małych podatników (obecnie 9%).

Stawki te będzie można obniżyć o 5 punktów procentowych (do poziomu 20% i 10%) w zależności od poziomu zrealizowanych nakładów inwestycyjnych. W praktyce łączne efektywne obciążenie podatkowe dla spółki i udziałowca wyniesie 30% (lub 25% po dodatkowej obniżce) oraz 25% w przypadku małych podatników (lub 20% po dodatkowej obniżce).

 

 

4. Regulacje dotyczące spółki nieruchomościowej

 

Spółka nieruchomościowa to nowa instytucja prawna. Spółką nieruchomościową jest podmiot niebędący osobą fizyczną, który sporządza bilans i ma w swoich aktywach nieruchomości warte co najmniej 10 mln zł, przy czym nieruchomości te stanowią powyżej 50% aktywów.

Zgodnie z nowymi przepisami spółka nieruchomościowa, której udziały są przedmiotem zbycia, pełni funkcję płatnika zobowiązanego do zapłaty zaliczki na podatek od dochodu zbywcy w wysokości 19% , jeżeli:

- podmiotem zbywającym jest nierezydent (również osoba fizyczna) oraz

-przedmiotem transakcji są udziały dające co najmniej 5% udział w spółce nieruchomościowej.

Spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowcy posiadający udział w wysokości co najmniej 5% (pośrednio lub bezpośrednio), będący podatnikami, zobowiązani są także do przekazania Szefowi KAS w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego – informacji odpowiednio o :

-udziałowcach (w przypadku informacji przekazywanej przez spółki) lub

- o liczbie udziałów (w przypadku informacji przekazywanych przez udziałowców). Informacja ma być przekazywana na ostatni dzień roku podatkowego (obrotowego) spółki nieruchomościowej.

 

 

5. Regulacje dotyczące strategii podatkowej

 

Niektórzy podatnicy będą zobligowani do publikacji na stronie internetowej oraz do składania w urzędzie skarbowym informacji o swojej strategii podatkowej.

Nowy obowiązek dotyczy:

 • podatników, których przychody przekroczyły 50 mln euro w roku podatkowym
 • podatkowych grup kapitałowych.

Sprawozdanie należy opublikować i przekazać informację do końca 12. miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Za niedopełnienie obowiązku grozi kara do 250 tys. zł.

 

Pozostałe zmiany w podatkach i opłatach w 2021 roku

1. Opłata cukrowa

 

Od 1 stycznia 2021 roku producenci słodzonych napojów będą musieli uiszczać tzw. opłatę cukrową. Składać się ona będzie z dwóch części: stałej i zmiennej. Pierwsza wyniesie 0,50 zł na litr w przypadku, gdy zawartość substancji słodzącej nie przekracza 5 g na 100 ml napoju. Druga to 0,05 zł za każdy gram cukru lub słodzika powyżej tej granicy. Z pierwszej opłaty zwolnione będą napoje z zawartością soków owocowych i warzywnych powyżej 20 proc. Dodatkowo za napoje energetyzujące, zawierające na przykład kofeinę czy taurynę, producenci płacić będą dodatkowe 10 gr za litr. Opłacie nie będą podlegać izotoniki.

 

2. Opłata od tzw. Małpek

Od 2021 roku zacznie też obowiązywać opłata od tak zwanych małpek, czyli napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml. Będą ją płacić przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem. Staje się ona wymagana w razie zaopatrywania innego przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży . Opłatę od małpek należy wnosić za dane półrocze. Opłata wyniesie 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. W praktyce będzie to:

 • 1 zł od 100 ml małpki wódki 40%
 • 2 zł od 200 ml małpki wódki 40%
 • 0,88 zł od 250 ml małpki wina 14%.

 

3. Podatek handlowy

 

Podatek handlowy zapłacą sprzedawcy detaliczni, a więc sklepy. Podstawą opodatkowania będzie miesięczna nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł. do tego limitu nie wlicza się asortymentu takiego jak: sprzedaż energii elektrycznej, niektórych paliw oraz leków.

Przedsiębiorca po przekroczeniu limitu 17 mln zł w danym miesiącu będzie musiał bez wezwania złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację PSD-1 oraz samemu obliczyć i zapłacić podatek. Ma na to czas do 25. dnia kolejnego miesiąca.

Ustawa przewiduje dwie stawki podatku od sprzedaży detalicznej. Podatnik zapłaci:

- 0,8 proc. od nadwyżki ponad 17 mln zł, jeśli w danym miesiącu jego przychody nie przekroczyły 170 mln zł lub

-1,4 proc. w przypadku, gdy przekroczy limit 170 mln zł.

 

4. Opłata mocowa

 

To danina, która wpłynie na wysokość opłat za prąd zarówno gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw. Opłata mocowa ma zapewnić stałe dostawy prądu. Z opłaty ma być finansowana budowa nowych elektrowni i modernizacja już istniejących. Jak wynika z szacunków, rachunki za prąd mogą wzrosnąć o około 10 zł.

 

5. Odstąpienie od opłaty targowej

 

Kolejną zmianą jest zniesienie opłaty targowej od 01stycznia 2021roku. Jednostki samorządu terytorialnego będą miały prawo ubiegać się o rekompensatę z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 

 

6. Podniesienie podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psa

 

W 2021 wzrośnie wysokość podatku od nieruchomości:

 • do 0,85 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej - podatek od budynków mieszkalnych;
 • do 0,99 zł od 1 m kw. powierzchni - podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków;
 • do 24,84 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej - podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

W 2021 zwiększy się także podatek od posiadania psa. Górny limit wzrośnie i wyniesie 130,30 zł rocznie za jednego psa (obecnie wynosi 125,40 zł).

 

 

Opublikowano


Biała lista podatników VAT: od 1 lipca 2020 zmiany

Nowelizacja ustawy uchwalona 6 maja 2020 r. przewiduje zmiany w dotychczasowych przepisach białej listy oraz rachunków bankowych z nim związanych. Dowiedz się, jakie zmiany w białej liście podatników wchodzą w życie od 1 lipca.

1 stycznia 2020 został wprowadzony zakaz zaliczania do kosztów podatkowych niektórych wydatków, jeżeli zostały one uregulowane na inne rachunki niż te, które znajdowały się w wykazie podatników VAT. Do tej pory jedynym sposobem na unikniecie sankcji za zapłatę na rachunek spoza białej listy było złożenie odpowiedniego zawiadomienia do urzędu skarbowego w ciągu trzech dni od dokonania przelewu. Po nowelizacji ten termin wydłużył się do siedmiu dni, a w okresie stanu epidemii tymczasowo do 14 dni.

Największą zmianą w przepisach białej listy jest jednak brak obowiązku sprawdzania rachunku kontrahenta, jeżeli przelew:

 • Zostanie dokonany z użyciem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. Split Payment).
 • Zostanie dokonany na rachunki cesyjne lub rachunki wykorzystywane do celów działalności faktoringowej.
 • Będzie dotyczył faktur dokumentujących WNT import towarów i usług oraz dostawy towarów rozliczane przez nabywcę

Nowelizacja powala podatnikom PIT i CIT dokonywać płatności na inne rachunki, niż wskazane na białej liście, jeżeli zapłacą je z użyciem mechanizmu podzielonej płatności .

Zmiany obejmują także okres od 1.01.2020 do 30.06 2020. Zatem podatnicy, którzy dokonali płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, ale nie zaliczyli tego wydatku do kosztów podatkowych (brak rachunku na białej liście) mogą dokonać korekty tych rozliczeń.

Płatności na rachunki cesyjne lub tzw. faktoring będzie zwolniony z obowiązku sprawdzenia białej listy pod warunkiem iż podatnik otrzyma od banku, SKOK-u lub podmiotu będącego wystawcą faktury informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem cesyjnym lub rachunkiem wykorzystywanym do celów działalności faktoringowej.         

 

Opublikowano


Wdrożenie Microsoft Dynamics 365 Business Central dla firmy Renta

Współpraca NMI ERP z klientem zagranicznym w zakresie wdrożenia systemu ERP. Przeprowadziliśmy wdrożenie Microsoft Dynamics 365 Business Central dla fińskiej firmy Renta, oferującej wynajem on-line sprzętu budowlanego.

Zespół ERP z NMI ERP wdrożył system Microsoft Dynamics 365 Business Central dla przedstawicielstwa firmy Renta w Polsce. Wdrożenie zostało przeprowadzone z uwzględnieniem polskich wymogów prawno-podatkowych, m.in. na potrzeby raportowania grupowego. Zadania naszych pracowników w projekcie to m.in.:

 • Wsparcie w imporcie bilansu otwarcia.
 • Integracja z zewnętrznym systemem sprzedaży (zaimportowanie danych nabywców oraz dokumentów sprzedaży oraz eksport danych dotyczących płatności przez Usługi Sieci Web).
 • Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników.

System ERP początkowo będzie wykorzystywany przez dział finansowy firmy, który korzysta z modułu finansowego, w tym modułu środków trwałych, a także bankowości elektronicznej.

Firma Renta działa na rynku od 2016. Prowadzi lokalne biura wynajmu maszyn budowlanych i obecnie dynamicznie się rozwija na rynku krajów bałtyckich. Klient posiada na ten moment 70 punktów w Finlandii, Norwegii, Szwecji, a obecnie  również w Polsce.  

Opublikowano


Microsoft Dynamics 365 Business Central Virtual Event

Od 3 czerwca jest dostępny portal dla wszystkich, którzy chcą zdobyć wiedzę o Microsoft Dynamics 365 Business Central. Na tych, którzy się zalogują, czekają bezpłatne eventy.

Microsoft wychodzi naprzeciw wszystkim, którzy chcą zdobyć wiedzę, organizując po raz pierwszy w historii serię wirtualnych wydarzeń dotyczących systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Oferta zapowiada się bardzo ciekawie, a co najważniejsze – udział w wydarzeniach jest bezpłatny! W trakcie wirtualnych wydarzeń Microsoft będzie udostępniać wiedzę i informacje o innowacjach w swoim flagowym produkcie ERP. To doskonała okazja, żeby poznać nowe możliwości systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Każdy, począwszy od przedstawicieli handlowych, konsultantów ERP, po developerów, znajdzie interesujące informacje na temat najnowszych rozwiązań czy aktualizacji Business Central 2020 Wave 1.

Aby uzyskać do nich dostęp, wystarczy zarejestrować się w portalu: https://vshow.on24.com/vshow/BCVE/#home.

Po zalogowaniu użytkownicy zyskują dostęp do sesji w formie materiałów video. Zostały one podzielone na kilka działów. Każda sesja to materiał, w którym pracownicy firmy Microsoft w przystępnej formie przedstawią nowości w systemie Business Central. Szczególnie interesująco zapowiadają się sesje:

 • Business Central integration with Common Data Service,
 • Business Central: Coding for performance,
 • Managing customer environments in Business Central online,
 • Interfaces and extensibility: Writing extensible and change-resilient code.

Konsultanci NMI ERP będą na bieżąco śledzić najważniejsze nowości i przekazywać wiedzę w pigułce w formie krótkich postów na naszym branżowym profilu LinkedIn.

Zachęcamy do obserwowania naszego profilu!

Opublikowano


Wdrożenie Microsoft Dynamics 365 Business Central dla firmy Medim 

Specjaliści NMI ERP wdrożyli system ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central na platformie Azure dla firmy Medim. 

Firma Medim, która zaopatruje służbę zdrowia w sprzęt medyczny i dostarcza innowacyjne rozwiązania dla branży medycznej, to wieloletni klient NMI ERP w obszarze usług ERP. Nasza współpraca rozpoczęła się od wdrożenia systemu Microsoft Dynamics NAV w 2012 roku.

W 2019 roku klient zwrócił się do nas ponownie z potrzebą aktualizacji posiadanego systemu klasy ERP do nowszej wersji. W ramach projektu zespół specjalistów ERP z NMI ERP zaktualizował system do najnowszej wersji, czyli Microsoft Dynamics 365 Business Central. Dotychczasowa infrastruktura serwerowa została zastąpiona chmurą, co przełożyło się na wygodniejszą i bardziej efektywną pracę użytkowników systemu.

Nowe, chmurowe środowisko produkcyjne, na którym zrealizowany został projekt, zostało zbudowane na Microsoft Azure z wykorzystaniem bazy danych Microsoft SQL Server. Dodatkowo zaimplementowaliśmy rozwiązania, które poprawiły pracę z systemem oraz przełożyły się na korzyści w obszarze analiz i zarządzania firmą.

System Microsoft Dynamics Business Central na platformie Azure otwiera nowe możliwości zarządzania firmą. Pozwala m.in. na lepszą analizę danych biznesowych dzięki wykorzystaniu interaktywnych raportów Power BI i zaawansowanych mechanizmów uczenia maszynowego.

Dowiedz się więcej: System ERP Microsoft Dynamics 365 na platformie Azure

Opublikowano


Microsoft Dynamics 365 Business Central: skróty klawiaturowe z Alt

Poznaj skróty klawiaturowe z wykorzystaniem Alt i ułatw sobie pracę z systemem Microsoft Dynamics 365 Business Central!

Alt Pokaż klawisze dostępu wyświetlane na wstążce
Alt+F2 Przełącz, aby wyświetlić / ukryć FactBoxes
Alt+F3 Filtruj do tej wartości w wierszu
Alt+F4 Zamknij okno i zamknij program
Alt+F6 Zwiń lub rozwiń aktywną ramkę
Alt+F12 Optymalizuj miejsce dla bieżącej strony
Alt+strzałka w lewo Przejdź do poprzedniego okna w historii nawigacji
Alt+strzałka w prawo Przejdź do kolejnego okna w historii nawigacji
Alt+Enter Przejdź do poniższego pola bez otwierania listy rozwijalnej
Alt+Tab Przełącz między oknami
Opublikowano


Specjaliści NMI ERP wdrażają system ERP dla firmy PKF BPO Consult

Firma PKF BPO Consult to jedna z największych firm zajmujących się doradztwem i outsourcingiem w Polsce. Projekt realizowany dla klienta obejmie wdrożenie i bieżące utrzymanie systemu ERP oraz usługi doradcze.

Projekt

W ramach projektu specjaliści z NMI ERP przeprowadzą implementację systemu Microsoft Business Central 365 w obszarze finansowo-księgowym. W projekt po naszej stronie zaangażowani są developerzy oraz konsultanci ERP. Wdrożenie obejmie m.in. takie obszary modułu finansowego, jak: środki trwałe, zakupy, sprzedaż, bankowość elektroniczna.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Wdrożenie systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central u klienta jest odpowiedzią na potrzebę prowadzenia firmy w oparciu o system dostosowany do zmian w polskim prawie podatkowym. Microsoft Dynamics Business Central pozwala dokonywać modyfikacji pod kątem zmieniającego się prawa podatkowego w Polsce oraz posiada moduł Polskiej Funkcjonalności. Dzięki automatyzacji system ułatwia obsługę dokumentów, a dzięki prostej personalizacji istnieje możliwość dostosowania systemu pod kątem specyfiki danego biznesu.

Klient

Nasz klient, firma PKF BPO Consult, jest częścią polskiej Grupy Kapitałowej PKF. Firma poszukuje niestandardowych rozwiązań w zapewnianiu pomocy doradczej oraz outsourcingowej dla firm potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów biznesowych. Grupa Kapitałowa PKF to jedna z największych firm audytorsko-konsultingowych w Polsce i jedna z wiodących sieci audytorów i konsultantów w świecie. Celem Grupy jest kompleksowe wspomaganie wdrażania bezpiecznych i skutecznych strategii biznesowych, wzmacnianie konkurencyjności, innowacyjności i wiarygodności przedsiębiorstw.

Opublikowano


Utrzymanie i rozwój systemu Microsoft Dynamics NAV dla CORE

NMI ERP przejmuje usługi wsparcia i rozwoju systemu Microsoft Dynamics NAV 2016 DE dla niemieckiej firmy CORE.

W związku ze stale rozszerzającym się zakresem współpracy partnerskiej z NMI ERP, firma CORE zdecydowała się na powierzenie zadań wsparcia i rozwoju swojego systemu ERP naszym specjalistom.

Pierwotnie system uruchomiony został w obszarach Zlecenia, Zasoby, Finanse i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Pierwszym etapem rozwoju systemu będzie upgrade do najnowszej wersji NAV 2017 DE, a następnie wdrożenie dodatkowego modułu zarządzania płatnościami Dynamo Payment Module, dostosowanie i rozszerzenie funkcjonalności zarządzania kartami czasu pracy oraz dostosowanie wydruków faktur sprzedaży. Docelowo system ma zostać także rozbudowany o moduły obsługujące pozostałe obszary działalności firmy, takie jak Sprzedaż i Marketing, a także nowe funkcjonalności, które pojawiły się w najnowszej wersji systemu.

Wdrożone rozwiązanie klasy ERP ma zapewnić pełną kontrolę, pod względem przychodów i kosztów, realizowanych projektów oraz przejrzystość w prowadzonych działaniach sprzedażowo-marketingowych. Dostęp do aktualnych danych pochodzących ze wszystkich obszarów działalności firmy ma umożliwić podejmowanie szybkich i precyzyjnych decyzji, co w efekcie końcowym przełoży się na sprawniejszą realizację usług dla klientów końcowych.

Utrzymanie systemu obejmuje również dodatkowe usługi, takie jak: audyt kodu, bieżąca asysta, w tym poprawki błędów, czy przygotowanie i kastomizacja profili użytkowników systemu (Role Tailored Client Profiles) na miarę ich potrzeb i ról pełnionych w firmie.

Opublikowano


Zmiany w JPK od 1 stycznia 2018

Ministerstwo Finansów ogłosiło zmiany w strukturze JPK_VAT, które zaczną obowiązywać przedsiębiorców od 1 stycznia 2018 roku. Microsoft Dynamics NAV.PL zostanie dostosowany do tych zmian w wymaganym terminie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów, wprowadzone zmiany mają na celu ułatwienie procedury składania raportów JPK_VAT i ograniczenie ilości potencjalnych błędów. Mają także ułatwić komunikację podatnika z administracją podatkową, dzięki wprowadzeniu nieobowiązkowego pola „adres e-mail” w danych nagłówkowych. Umożliwi to szybszy kontakt urzędnika z podatnikiem, w przypadku wykrycia błędów.

Ponadto nowa struktura JPK_VAT ma na celu:

 • ograniczenie liczby obowiązkowych pól do wypełnienia;
 • uporządkowanie oznaczenia kolejnych plików (pierwszy plik i kolejne korekty, oznaczone kolejno: 0, 1, 2, itd.), w taki sposób, żeby nie było możliwe przesyłanie JPK-VAT oznaczonych jako 0, 1, 2 itd., więcej niż jeden raz za dany okres, co wcześniej powodowało błędy.

Raporty JPK_VAT  do grudnia 2017 roku powinny być przesyłane zgodnie z dotychczasową strukturą. W związku z tym zmiany w systemie Microsoft Dynamics NAV.PL wprowadzone zostaną od stycznia 2018 roku.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018r. wszyscy podatnicy VAT zobowiązani są do wysyłania JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT.

JPK na żądanie

Natomiast od 1 lipca 2018r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej zobowiązani są do przesłania także innych struktur JPK na żądanie organów podatkowych:

 • Od 1 lipca 2018 – mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • Od 1 lipca 2016 – duże przedsiębiorstwa.

W przypadku wezwania organu (na żądanie), firma ma nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych plików. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwrócenia się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu (należy zrobić to przed upływem tego terminu). W razie nieuzasadnionej odmowy udostępnienia JPK na żądanie organu, przedsiębiorca może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2800 zł.

Obowiązujące struktury logiczne dla JPK na żądanie

 • JPK_KR – Księgi Rachunkowe; urząd będzie miał wgląd w pełną ewidencję wszystkich transakcji.
 • JPK_WB – Wyciąg bankowy; urząd otrzyma informację o wszystkich wpływach i obciążeniach rachunków bankowych podatnika.
 • JPK_FA – Faktury VAT; ta struktura pozwoli dostarczyć informację o wszystkich wystawionych fakturach sprzedaży, zakupu jak i fakturach korygujących i zaliczkowych.
 • JPK_MAG – Magazyn; obroty magazynowe.
 • JPK_PKPIR – Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
 • JPK_EWP – Ewidencja przychodów.

Autor: Ewa Mnich

Opublikowano


Partnerstwo z Netronic, dostawcą software’u z diagramami Gantta

NMI ERP zostało oficjalnym partnerem firmy Netronic, wiodącego dostawcy oprogramowania do wizualizacji danych w postaci drzew, sieci, a także diagramów Gantta.

Oprogramowanie Netronic jest w pełni dostosowane do aktualnych środowisk programistycznych Microsoft i Java, dzięki czemu z łatwością integruje się z większością systemów IT do zarządzania przedsiębiorstwem, takimi jak systemy ERP, PPS, SCM i MES, w tym zwłaszcza z systemem Microsoft Dynamics NAV.

Interaktywne dodatki do diagramów Gantta, dedykowane właśnie dla systemu Microsoft Dynamics NAV, umożliwiają wizualizację danych, dzięki czemu procesy planowania i harmonogramowania stają się dużo bardziej przejrzyste i elastyczne.

Poniżej kilka przykładowych screenów z dodatku Visual Production Scheduler.

Partnerstwo NMI ERP i Netronic

Widok według Zleceń produkcyjnych Planowanych, Potwierdzonych i Zwolnionych.

Gniazda produkcyjne, diagram Gantta

Ten sam widok według gniazd produkcyjnych i stanowisk.

Wykres obciążenia stanowisk na diagramie Gantta

Wykres obciążenia stanowisk roboczych.

Opublikowano