Nowości Microsoft Teams

2020 jest dla wielu z nas rokiem, w którym nasza praca z uwagi na pandemię przeniosła się do domu. W rzeczywistości jednak, zauważamy, że nie tylko. W praktyce przeniosła się ona na pracę w chmurze.  

Możemy pracować z kuchni podczas gotowania, z sypialni nie wstając nawet z łóżka, czy z garderoby, gdzie mamy nasz najlepszy, cichy zakątek, w którym możemy się skupić. Firma Microsoft, chcąc sprostać potrzebom realizowania obowiązków służbowych w czasach COVID19, stale udoskonala swoje produkty. Pamięta również, że ważne jest to, co nastąpi po pandemii. Życie w dużej mierze będzie się opierać właśnie na pracy ONLINE. Stąd nowe funkcjonalności w programie Teams. Teraz możecie nie tylko łączyć się ze swoimi współpracownikami z domu, ale też jednym kliknięciem przenieść się na inne urządzenie przenośne.  

Pracujesz przy biurku na laptopie, ale chcesz iść pobiegać z telefonem? 

Prowadzisz szkolenie w kuchni, ale chcesz przenieść się do cichej sypialni? Żaden problem! Osoby uczestniczące w spotkaniu nawet nie zauważą, że zmieniłeś swoje urządzenie! 

Rok temu Microsoft wprowadził ponad 100 nowych udoskonaleń w aplikacji Teams, by pomóc nam w pracy zdalnej. W stale zmieniającym się świecie potrzebne są nowe ulepszenia. 

Niedawno firma wprowadziła tryb wystąpień. Dotychczas tryb prezentacji w aplikacji Teams umożliwiał nam wyświetlanie materiałów, prezentacji czy swojego ekranu innym uczestnikom spotkania. Tryb wystąpień umożliwia nam nie tylko przeprowadzenie spotkania online z naszą prezentacją, ale też równocześnie pokazania nas w dole prezentacji, zupełnie jak podczas wystąpienia na żywo! Dzięki temu inni uczestnicy widzą naszą mimikę twarzy, lepiej odczuwają nasze emocje czy osobowość, a co za tym idzie nasze wystąpienie jest dla nich jeszcze lepiej zapamiętane 

Ekipa Microsoft Teams pracowała też mocno nad usprawnieniem webinarów. Nowe rozwiązania pozwalają na aktywne uczestnictwo osobom z Twojej organizacji, ale też tym spoza niej.  

Obecne warunki pracy, mogą też oznaczać, że część osób będzie musiała pracować z biura, a część ze swoich domów, wszyscy uczestnicząc w tym samym spotkaniu. Od teraz to nie problem. Osoby łączące się online, mogą czuć się teraz jak pełnoprawni uczestnicy spotkania. Każdy może być w takim samym stopniu widziany i wysłuchany. Podczas spotkania w Teams możesz wybrać standardowy widok okien uczestników lub wypróbować tła z galerii, przykładowo tło sali konferencyjnej, gdzie każdy siedzi obok siebie.  

W zależności od tego czy Twoje spotkanie ma jeden czy dwa ekrany, możesz widzieć uczestników i zawartość spotkania.  

Dla zwiększenia efektywności spotkania użyć można mikrofonów i kamery, która automatycznie podąża za prelegentem, ukazując go w centrum ekranu.  

Dodatkowo, jak wiemy, gdy jest wielu uczestników spotkania, czasem ciężko usłyszeć kto aktualnie się wypowiada. Dzięki inteligentnym głośnikom do aplikacji Teams w pokoju w aplikacji widoczny jest teraz zapis rozmowy, ukazujący także która osoba aktualnie się wypowiada. Dodatkiem do tego jest możliwość umieszczenia zdjęcia profilowego obok zapisu. 

Dzięki obecności czatu w aplikacji, możemy bez przerywania prowadzącemu wymieniać się opiniami, dzielić linkami czy plikami.  

Jednym z większych wyzwań było przeniesienie burzy mózgów do świata online. Ciężko jest przenieść kreatywne aktywności do świata online. Dzięki Teams, każdy uczestnik spotkania może korzystać ze wspólnej tablicy do rysowania, na której każdy widzi naniesioną przez inną osobę zmianę.  Osobom zebranym w pokoju na żywo umożliwia to ekran (service hub) na którym każdy może rysować bezpośrednio na nim palcem, a wszystko to łączy się z tablicą ukazywaną w spotkaniu online. Zupełnie jakby wszyscy byli w tym samym pokoju.  

To wszystko dostępne jest już teraz w aplikacji Teams!  

Co z przyszłymi udoskonaleniami?  

Pewne jest jedno: będą to spotkania, które umożliwią nie tylko jednorazową rozmowę, lecz wielofunkcyjne spotkanie bez ograniczeń . 

 

Eng:  

2020 is, for many of us, the year when our work due to the pandemic moved home. In fact, the world has moved to the cloud work.   

 We can work from the kitchen while cooking, from the bedroom without even getting out of bedor from the dressing roomwhere we have our bestquiet corner where we can focus 

Microsoft is constantly improving its products to meet the needs of people while covid19 pandemicThe company also remembers that what happens after a pandemic is important. Life will largely be based on online work. 

Check out the new features in TeamsNow you can not only connect with your colleagues from home, but also move to another mobile device with a single click.   

 Do you work on a laptop at your desk, but want to go running with your phone 

 Do you cook in the kitchen but want to move to a quiet bedroom? No problem! People attending the meeting won't even notice that you've changed your device 

 year ago, Microsoft introduced more than 100 new improvements in Teams to help us work remotely. New improvements are needed in an ever-changing world 

Recently, the company introduced standout modeUntil nowTeams presentation mode allowed us to share contentpresentationor your screen to other meeting participants. Standout mode allows us not only to have an online meeting with our presentation included, but also to show prelegent at the bottom of the presentation at the same time. Just like during a live speech! Thanks to thisother participants see our facial expressions or feel our emotions. 

 Therefore, our speech is even better remembered for them.   

The MIcrosoft Teams team also worked hard to improve webinars. New solutions allow not only people in your organization, but also those outside your organization, to participate actively.   

Current working conditions may also mean that some people will have to work from the office and some from their homes. All participating in the same meeting. From now on it's not a problem. People connecting online can now feel like full participants in a meetingEveryone can be seen and heard . During a Teams meetingyou can choose a standard view of attendeeswindowsor try backgrounds from the gallery. For example, the background of a conference room where everyone sits next to each other.   

Depending on whether your meeting has one or two screensyou can see  attendees and also the content of the meeting, for instance presentation.   

 To optimize the meeting effectyou can use microphones and a camera that automatically follows the speaker, showing him in the center of the screen all the time.   

In addition, as we knowwhen there are many participants in the meetingsometimes it is difficult to hear who is currently speaking. With teams smart speaker, you'll now see a transcript of the conversation in the app roomshowing which person is currently speakingWhat moreyou can place your profile picture next to the transcript 

Thanks to the presence of chat in the application, we can exchange opinions, share links or files without interrupting the host.   

One of the bigger challenges was moving brainstorming into the online worldIt's hard to bring creative activities to the online world. With Teamseach meeting participant can use the same drawing board where everyone see other person's changes on it.  For those gathered in a live roomthis is abble thanks to a service hub on which anyone can draw directly on it with their finger. It connects to a whiteboard displayed in an online meetingIt's like everyone's in the same room.   

It's all available now in Teams!   

What about future improvements?   

One thing is certain: these will be meetings that will enable not a one-time transaction, but a multifunctional meeting without restrictions   

Źródło zdjęć:
macbook pro displaying group of people photo – Free Image on Unsplash
Microsoft Teams wins Enterprise Connect Best in Show award and delivers new experiences for the intelligent workplace – Microsoft Malaysia News Center
Komputer Przenośny Zasobnik - Darmowe zdjęcie na Pixabay

 

Opublikowano


Logowanie jednokrotne, nowa funkcjonalność ułatwiająca logowanie do Expense App i  Expense Portal.

Logowanie jednokrotne, nowa funkcjonalność ułatwiająca logowanie do Expense App i Expense Portal.

 

Do tej pory użytkownicy Expense App i Expense Portal musieli mieć dodatkowe poświadczenia logowania podczas logowania się do portalu. Nowa funkcja eliminuje ten problem, umożliwiając im logowanie się przy użyciu poświadczeń platformy Microsoft 365.

Logowanie jednokrotne to metoda uwierzytelniania, która daje użytkownikom możliwość bezpiecznego uwierzytelniania przy użyciu wielu aplikacji i witryn sieci Web z użyciem tylko jednego zestawu poświadczeń. Logowanie jednokrotne jest możliwe dzięki usłudze Azure Active Directory (AAD), i oznacza, że do logowania jednokrotnego używamy danych dostępowych w postaci adresu email i hasła, tych samych co do usługi Microsoft 365. Wszystko, co jest potrzebne, aby to było możliwe, to adres e-mail powiązany z użytkownikiem Expense App i Expense Portal, adres ten musi być prawidłowym kontem służbowym usługi Microsoft 365.

Oprócz dodatkowego poziomu wygody dla użytkowników Expense App i Expense Portal funkcja ta ponadto umożliwia administratorom kontrolowanie, którzy użytkownicy mają dostęp do aplikacji za pośrednictwem usługi Azure AD.

 

Przewodnik krok po kroku do łatwego procesu logowania:

Continia Expense App i Continia Expense Portal teraz obsługują logowanie za pomocą platformy Microsoft 365:

  1. Ta funkcja umożliwia użytkownikowi Continia Expense App i Continia Expense Portal zalogowanie się do Expense App i Expense Portal za pośrednictwem usługi Azure Active Directory (AAD) przy użyciu tego samego adresu e-mail i hasła co do platformy Microsoft 365.
  2. Ta funkcja została udostępniona w nowej wersji programu Expense Management (7.00), ale działa wstecz ze wszystkimi poprzednimi wersjami Expense Management.
  3. Wystarczy, że adres e-mail powiązany z użytkownikiem Expense to prawidłowy adres służbowy Microsoft 365.
  4. Należy pamiętać, że gdy użytkownik Expense po raz pierwszy użył logowania za pomocą platformy Microsoft 365, nie może już zalogować się za pomocą wbudowanych poświadczeń Continia.

Logowanie do Expense App

  1. Najpierw wybierz Zaloguj się za pomocą platformy Microsoft 365

  1. Wpisz adres e-mail i hasło, a następnie wybierz Zaloguj się

  1. Jeśli zostało włączone uwierzytelnianie dwuskładnikowe na koncie Microsoft 365, zatwierdź logowanie. Tutaj do logowania jest używana aplikacja Microsoft Authenticator:
  2. Jeśli w twojej organizacji wymagana jest zgoda Administratora na zatwierdzenie aplikacji, do których masz  dostęp:

Zaloguj się za pomocą platformy Microsoft 365. Jeśli otrzymasz tę wiadomość, poproś administratora organizacji o dodanie aplikacji Continia Expense Management w usłudze Azure AD:

  1. Poniżej pomyślne zalogowanie się do Expense App przy użyciu konta i hasła Microsoft 365.

Logowanie do  Expense Portal

Zaloguj się za pomocą platformy Microsoft 365, a zostaniesz przekierowany do standardowej sekwencji logowania Microsoft 365. Jeśli jesteś już zalogowany do innej witryny internetowej z platformą Microsoft 365, aplikacja spróbuje się zalogować przy użyciu tych samych poświadczeń.

 

Opublikowano


Rozwiązanie Continia Document Capture dla Microsoft Dynamics

Rozwiązanie Continia Document Capture dla Microsoft Dynamics

Większość z nas przeraża ogrom papierowych dokumentów leżących na biurkach księgowych. Z Microsoft Dynamics NAV wcale nie musi to tak wyglądać.  W standardzie systemu dostępne są nieskomplikowane narzędzia, dzięki którym możemy schować papiery do szuflady i mieć dostęp do archiwum za pomocą kilku kliknięć. W poniższym artykule dowiecie się Państwo jak wdrożyć elektroniczny obieg dokumentów z użyciem funkcjonalności dokumentów przychodzących oraz przepływów prac.

Dokumenty przychodzące

Do naszej firmy spływają dokumenty tzw. Dowody księgowe,  na podstawie których rejestrujemy zdarzenia gospodarcze. Mogą to być faktury i faktury korygujące zakupu, protokoły wykonania na podstawie których wystawimy faktury sprzedaży lub inne, których wynikiem będzie polecenie księgowania. Wszystkie te rodzaje transakcji możemy obsłużyć za pomocą funkcjonalności dokumentów przychodzących. Mogą one trafić do nas drogą elektroniczną lub tradycyjnie – papierowo. Papierowy dokument należy zeskanować, a następnie wybrać załącznik z odpowiedniego folderu i utworzyć odpowiedni dokument z dostępnej listy. Wszystkie załączniki będą od tej pory dostępne po wyszukaniu dokumentu w systemie ERP. Można też dodawać kolejne dokumenty na późniejszym etapie rejestracji.

OCR

Contina Document Capture jest najlepszym i najbardziej kompleksowym rozwiązaniem dla Microsoft Dynamics 365 Buisness Central, które skanuje, wyodrębnia dane OCR, rejestry, posty i archiwizuje wszystkie typy dokumentów z możliwością wyszukiwania pełno tekstowego. Pliki PDF są automatycznie pobierane z predefiniowanych adresów e-mail i przetwarzane za pomocą wielokrotnie nagradzanej technologii OCR- bez żadnego wkładu użytkownika. Dokumenty w formie papierowej są skanowane za pomocą skanera biurowego lub sieciowego i przebiegają w ten sam sposób co pliki PDF. Wszystkie istotne informacje o dokumentach są automatycznie przenoszone do odpowiednich pól w Microsoft Dynamics NAV, dzięki czemu rejestrowanie dokumentów przychodzących jest szybkie i efektywne. Faktury w formacie XML zawierają już wszystkie niezbędne informacje i nie wymagają przetwarzania OCR- możesz je po prostu zaimportować za pomocą Continia XML_Import. Cennik wersji oprogramowania dostępny jest tutaj: https://store.readsoftonline.com/Solution/dynamicsnav

Przetwarzanie i zarządzanie fakturami

Continia Document Capture usprawnia przetwarzanie i zarządzanie fakturami zakupowymi dzięki nowym funkcjom, takim jak automatyczne wykrywanie dostawców, przegląd dokumentów, rejestracja wewnętrzna i wiele innych. Korzystając z 3 sposobów dopasowywania, faktury mogą być automatycznie dopasowywane do zamówień zakupu, lub potwierdzeń, a także zatwierdzane i księgowane, jeśli kwoty mieszczą się w ustalonych progach.

Przepływy pracy

Kolejnym krokiem będzie konfiguracja przepływów pracy. Jest to nic innego niż proces akceptacji np. faktur zakupu. Microsoft Dynamics NAV oferuje nam wstępnie przygotowane szablony dla administracji, dokumentów zakupu i sprzedaży, PK czy integracji, co znacznie ułatwia korzystanie z tego modułu. Można go używać wraz z funkcjonalnością dokumentów przychodzących oraz OCR lub indywidualnie. Używanie obu funkcjonalności ma tą zaletę, że osoba zatwierdzająca dokument może otworzyć jego obraz za pomocą ścieżki url w systemie. To do kogo trafi dokument może być uzależnione od wielu aspektów w zależności od potrzeb klienta. Możemy wybrać użytkownika lub grupę użytkowników manualnie albo pobrać dane kupującego z kartoteki dostawcy. Ustawiając hierarchię system automatycznie wyśle dokument do osób posiadających odpowiedni limit akceptacji. W przypadku nieobecności użytkownika lub opóźnień w zatwierdzeniu dokumentu system może automatycznie oddelegować akceptację. Osoba odpowiedzialna za zatwierdzenie dostanie powiadomienie mailowe wraz z linkiem do systemu gdzie może zatwierdzić, odrzucić dokument, uzupełnić komentarz lub oddelegować żądanie akceptacji. Dopiero po zatwierdzeniu dokumentu, zgodnie z ustawieniami, dokument jest gotowy do księgowania, co można z łatwością zobaczyć na liście faktur zakupu, ponieważ posiada on  odpowiedni status oraz zróżnicowany wygląd czcionki. Cała historia akceptacji jest dostępna dla każdego dokumentu, co jest bardzo przydatne np. w przypadku audytu.

Dostęp do dokumentów z każdego miejsca

Cyfrowe archiwum w Continia Document Capture zawiera wszystkie pliki PDF i zeskanowane dokumenty, do których można łatwo uzyskać dostęp z odpowiednich miejsc w Microsoft Dynamics NAV. Możesz otworzyć oryginalną fakturę PDF z zaksięgowanej karty faktury lub ekranu wprowadzania do księgi głównej w Microsoft Dynamics NAV.

Archiwum cyfrowe jest w pełni indeksowane , co oznacza, że możesz wyszukiwać dowolny tekst w dokumentach, nawet jeśli informacje nie zostały jeszcze przeniesione do pola w Microsoft Dynamics NAV. Umożliwia to wyszukiwanie konkretnego numeru referencyjnego, numeru seryjnego lub wszelkich innych informacji na fakturach zakupowych i innych dokumentach.

Opublikowano


Business Central Wave 2

Dynamics 365 Business Central Wave 2 – Zmiany po aktualizacji w 2020 roku

 Firma Miscrosoft w ubiegłym roku wprowadziła aktualizację dla Dynamics 365 Business Central, w której koncentruje się na dostarczaniu światowej klasy usług, aby sprostać wymaganiom szybko rosnącej bazy klientów. W tym artykule zostały opisane niektóre z funkcji, które już są dostępne lub będą w najbliższym czasie.

DZIENNIK ZMIAN

Administratorzy mogą formatować zasady przechowywania, w celu usuwania nieaktualnych danych z tabeli zawierających wpisy dziennika i zarchiwizowane dokumenty, zgodnie z ustawioną przez nich częstotliwością. Takie czyszczenie wpisów dziennika może ułatwić pracę, dzięki temu, że w systemie są tylko dane, które są rzeczywiście istotne. Można usunąć wszystkie dane z tabeli, których data wygaśnięcia minęła lub, dzięki dodaniu kryteriów filtrowania, tylko niektóre wygasłe dane.

DOMYŚLNY KOSZT JEDNOSTKOWY DLA POZYCJI NIEZWIĄZANYCH Z MAGAZYNEM/USŁUGAMI

Pozycje usługowe i pozamagazynowe zawierają koszty, które bezpośrednio wpływają na zyski ze sprzedaży zapasu lub produktu, którego są składnikami. Kiedy zmieniają się okoliczności sprzedaży, zmieniając się również koszty. Ważne jest wtedy, aby wykorzystywać nowe koszty w nowych dokumentach sprzedaży, montażu i produkcji. Dzięki aktualizacji, możliwe jest określenie domyślnych wartości, które będą używane w nowych dokumentach, co zmniejsza potrzebę ręcznych aktualizacji.

EKSPORT KONSOLIDACJI

Zdarza się, że spółki zależne które używają Dynamics 365 Business Central muszą raportować sprawozdania finansowe konsolidacji firmie, która korzysta z Dynamics 365 Finance lub Dynamics 365 Supply Chain Management. Dzięki aktualizacji, takie konstelacje biznesowe mogą oszczędzić czas poprzez eksportowanie danych w formacie pliku konsolidacji, jaki oczekuje firma Finance, czy Supply Chain Management. Nie trzeba wtedy przekształcać zawartości.

ZARZĄDZANIE FUNKCJAMI

 Korzystanie z funkcji aplikacji, które zmieniają rutynę użytkownika, może być procesem uciążliwym, a firmy chcą to robić we własnym tempie. Administratorzy mogą teraz włączać funkcje aplikacji w każdej firmie i przeszkolić użytkowników w zakresie nowych działań, unikając w ten sposób zaburzeń w codziennej pracy.

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO U NABYWCÓW/DOSTAWCÓW

 Bardzo przydatnym dodatkiem w tej aktualizacji systemu jest dodanie numeru telefonu komórkowego do nabywców/dostawców. Można go zobaczyć na dokumentach sprzedaży i zakupu.

 

Jeśli interesuje Cię Business Central i chciałbyś dowiedzieć się o możliwościach, jakie ten system może wnieść do Twojego biznesu, zapraszamy do kontaktu.

Opublikowano


Aktualizacje w Power BI Report Builder

Firma Microsoft w styczniu wprowadziła pierwszą aktualizację tego roku! Wprowadzonych zostało kilka aktualizacji raportów podzielonych na strony, między innymi ulepszone publikowanie w narzędziu Power BI Report Builder, dodatkowe przykładowe raporty, czy łączność z Microsoft Dataverse. 

Publikowanie w Power BI Report Builder

Dzięki opiniom użytkowników sposób publikowania w narzędziu Power BI Report Builder, został dostosowany do tego w programie Power BI Desktop. W aplikacji dodano nową akcję Publikuj, która zastępuje niektóre kroki wymagane wcześniej do zapisywania w usłudze. Akcja publikowania została również umieszczona bezpośrednio na pasku narzędzi. Jeśli chcesz się zapoznać z Power BI Report Builder, pobierz najnowszą wersję tego narzędzia.

Pobierz narzędzie do tworzenia raportów usługi Power BI Report Builder

Jeśli raport jest otwarty z usługi Power BI, to opcja Zapisz w menu Plik jest niemożliwa w tej aktualizacji. Zmiany natomiast możesz zapisać znów w usłudze, wybierając   opcję Publikuj z dowolnej lokalizacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych aktualizacjach, zobacz,  jak publikować w dokumentacji usługi.

 

Dodatkowe przykładowe raporty są już dostępne

Firma Microsoft cieszy się, że ich oficjalne próbki raportów podzielonych na strony zdały swoje zadanie i pomogły niejednemu użytkownikowi Power BI Report Builder. Mając to na uwadze, zostało dodanych jeszcze kilka raportów do pobrania i używania w usłudze Power BI. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz jak  pobierać przykładowe raporty z GitHub.

Łączność z Microsoft Dataverse jest już dostępna

Obecnie dostępna jest bezpośrednia łączność z Microsoft Dataverse w aplikacji Power BI Report Builder. Dzięki tej obsłudze można używać natywnego projektanta zapytań relacyjnych dla języka SQL. Umożliwia to tworzenie zapytań względem Dataverse, tak jak w przypadku korzystania z dowolnego źródła danych SQL.

 

Zaktualizowana ikona aplikacji

W całej platformie Power Platform zostały zaktualizowane ikony produktów. Wcześniej został wprowadzony nowy styl w produktach firmy Microsoft, w tym w Office i Dynamics, a teraz zaktualizowano narzędzie Power BI Report Builder o nowy wygląd.

 

 

Opublikowano


Szybki raport w usłudze Power BI

 

Przedstawiamy nowy, szybki sposób tworzenia raportów w usłudze Power BI. Nie musisz pobierać i instalować aplikacji Power BI Desktop. Wystarczy, że posiadasz konto w usłudze Power BI w sieci Web, do której możesz teraz bezpośrednio wklejać i wprowadzać dane oraz generować wizualizacje.

W okienku nawigacji usługi Power BI zobaczysz przycisk Utwórz, który otwiera stronę, na której możesz wybrać źródło danych (możesz to też zrobić za pomocą przycisku Nowy raport na stronie głównej).

Aktualnie w usłudze sieci Web Power BI dostępne jest tylko tworzenie raportu na podstawie istniejącego zbioru danych lub wpisywanie/wklejanie danych bezpośrednio, ale jak podaje Microsoft, z czasem będą się pojawiać inne źródła, takie jak przesyłanie pliku Excel.

 Jeśli zdecydujesz się wpisać lub wkleić dane wyświetli się tabela, do której możesz wprowadzić

dane ręcznie lub wkleić za pomocą Ctrl + V lub menu kontekstowego.

Możesz tutaj dodawać i usuwać kolumny, a jeśli wklejone dane zawierają wiersz nagłówka, możesz kliknąć Użyj pierwszego wiersza jako nagłówków, aby automatycznie przenieść pierwszy wiersz do wiersza nagłówka. Usługa Power BI automatycznie wykryje typy danych, ale możesz ustawić je ręcznie za pomocą przycisku typu danych, po lewej stronie nazwy kolumny.

Gdy wprowadzisz dane i klikniesz Utwórz, usługa Power BI automatycznie wygeneruje raport. Te automatycznie generowane wizualizacje są tworzone bardzo szybko i w prosty, ale bogaty sposób obrazują Twoje dane.

 

Bardzo łatwo można zmienić dane, które ukazano w raporcie. Wystarczy, że zaznaczysz lub

odznaczysz pola w okienku Sumuj, aby dodać lub usunąć dane z raportu, które chcesz analizować. Wykresy automatycznie się wtedy dodają lub usuwają.

Obecnie usługa sieci Web Power BI umożliwia nam tworzenie raportów składających się z maksymalnie trzech miar pokazanych jako wiersze w raporcie oraz czterech kategorii pokazanych jako kolumny w raporcie.

 

Jeśli chcesz, aby zamiast sumowania pola była wyliczana jego średnia/min./maks./ itp. możesz nacisnąć prawy przycisk myszy w panelu Sumuj i wybrać odpowiednią funkcję.

 

Raport ten możesz zapisać w obszarze roboczym, skąd możesz go też udostępnić, tak jak każdy inny raport. Następnym razem, gdy Ty lub ktoś uprawniony do edycji otworzy raport, wróci do tego trybu szybkiej edycji.

Możesz przełączyć się na tryb pełnej edycji klikając przycisk edycji na pasku aplikacji, jednak jeśli zapiszesz raport w trybie pełnej edycji nie będziesz mógł wrócić do widoku szybkiej edycji.

Microsoft, dzięki wprowadzeniu tworzenia szybkich raportów za pomocą usługi sieci Web Power BI chce ułatwić tworzenie raportów na temat danych i odblokować możliwości tworzenia raportów dla nowych użytkowników. W przyszłości planuje dodać więcej możliwości i ulepszeń, takich jak dodanie opcji importu plików Excel. Planuje również rozszerzyć swoją integrację z SharePoint.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: http://powerbi.microsoft.com/

 

Opublikowano