Skomplikowana wycena towarów wg. cen nabycia? Nie, jeżeli korzystasz z odpowiedniego oprogramowania.

Ustawa o rachunkowości w art. 28 ust. 11 pkt 1 obliguje przedsiębiorców do wyceny towarów zgodnie z ceną nabycia, jeżeli koszty dodatkowe stanowią istotną wartość z punktu widzenia stanu aktywów i wyniku finansowego jednostki. Takimi kosztami mogą być:

- koszty transportu

- ubezpieczenie

- koszty załadunku / rozładunku

- koszty składowania

- koszty opakowań

Skutek księgowania powyższych kosztów dodatkowych nie wpływa na ilość zapasów, ponieważ ma wartość wyłącznie finansową.

Dla wielu przedsiębiorców ważną kwestią przy podejmowaniu decyzji biznesowych są ponoszone koszty stąd też prawidłowa i dokładna wycena towarów poza ustawowym obowiązkiem staje się również źródłem rzetelnej informacji. W celu przypisania kosztów dodatkowych przypadających na konkretne towary często księgowi muszą korzystać z pracochłonnych kalkulacji oraz obliczania np. narzutów kosztów transportu. Możemy ten proces zdecydowanie przyspieszyć i ułatwić korzystając z systemu ERP jakim jest np. Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Jedną z funkcjonalności tego systemu ERP jest możliwość przypisania kosztu dodatkowego:

Funkcja ta pozwala obliczyć i przyporządkować koszt dodatkowy jedną z czterech metod:

 • Równo – system podzieli kwotę kosztu dodatkowego i przypisze ją w równych częściach do pobranych wierszy zapasów.
 • Wg kwoty – koszt zostanie podzielony proporcjonalnie do kwoty wierszy z zapasem.
 • Wg wagi – koszt zostanie podzielony proporcjonalnie do wagi zapasów.
 • Wg objętości – koszt zostanie podzielony proporcjonalnie do objętości zapasów.

Po przypisaniu kosztu dodatkowego i zaksięgowaniu faktury w systemie stworzone zostają dodatkowe zapisy wyceny wraz z widoczną informacją o numerze zapisu księgi zapasów, którego koszt dodatkowy dotyczy.

Źródło zdjęcia: Zdjęcie Magazynu · darmowe zdjęcie z galerii (pexels.com)

Opublikowano


JPK V7– nowa zmora księgowych? Nie dla nas.

Na szczęście wszystkie zmiany w przepisach jesteśmy w stanie zrealizować w naszym systemie, a co najważniejsze korzystanie z naszych rozwiązań jest szybkie i łatwe. Tak samo jest z nowym JPK V7. Nie musisz ślęczeć nad wyliczeniami. Stworzenie JPK   V7 to zaledwie parę chwil i gotowe. Myślisz, że to niemożliwe? Przekonaj się.  

JPK V7 to nowe rozwiązanie ze strony Ministerstwa Finansów, które zastępuje obowiązek wysyłki deklaracji VAT i pliku JPK VAT wprowadzone 1 października 2020 roku.  JPK V7 jest zbiorem danych, który zawiera informacje na temat transakcji  zakupu i sprzedaży, poszczególnych kontrahentów. Wyszczególnione zostały w nim wartości, kwoty i stawki podatku VAT. JPK V7 w zależności od zadeklarowanej formy rozliczenia podatku VAT może być: 

- miesięczny – obowiązujący plik JPK V7M wysyłany jest co miesiąc; termin złożenia do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni i zawiera część ewidencyjną oraz deklaracyjną. 

- kwartalny- obowiązujący plik JPK V7K wysyłany co miesiąc, termin złożenia do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni; za pierwsze dwa miesiące kwartału zawiera tylko część ewidencyjną a za trzeci miesiąc kwartału zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, przy czym część deklaracyjna obejmuje cały kwartał.  

Dzięki jednorazowemu ustawieniu w systemie informacji o tym gdzie dana stawka VAT powinna pojawić się w JPK V7, księgując wszystkie faktury zakupu jak i sprzedaży masz pewność, że tworząc JPK kwoty podstawy jak i wielkości podatku znajdą się w odpowiednim miejscu.  

Jak na razie wszystko jasne.  

W naszym systemie przewidziana została edycja niektórych pól by móc dokonać odpowiednich zmian w strukturze pliku wpisując np.: ulgę na złe długi czy też wielkość zwrotu podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystko w jednym miejscu.  

Na pewno nie obce Ci jest pojęcie atrybutów VAT. Obszerna lista wrażliwych towarów/usług czy też operacji, o których musisz pamiętać w czasie księgowania. Staramy się by jak najmniej pozostawało na twojej głowie i dysponujemy rozwiązaniami które minimalizują ryzyku błędu.  

Jeśli do danego zapasu przypiszesz odpowiedni atrybut z grupy GTU będzie on za nim podążał zarówno w czasie księgowania jak i tworzenia JPK V7. Nie musisz każdorazowo ustalać jaki kod GTU dla danego towaru obowiązuje. Czy nie brzmi to sensownie? A może twój kontrahent to jeden z podmiotów powiązanych, o których mowa w art.32 ust.2 pkt 1 ustawy o VAT? Jeśli tak na stałe możesz przypisać takiemu nabywcy  atrybut TP, który już go nie opuści😊. Tak samo system postąpi dla transakcji objętych obowiązkiem stosowania metody podzielnej płatności, tzn. gdy spełnione zostaną warunki MPP system sam je rozpozna i ustawi atrybut VAT MPP  dla danego księgowania tak byś Ty nie musiał o tym pamiętać. Nie musisz się obawiać jeśli będziesz musiał użyć jakiegokolwiek atrybutu możesz to zrobić a jeśli zapomnisz lub też po fakcie stwierdzisz, że trzeba go dodać świat się nie kończy bo zawsze możesz to zrobić.  

Tak więc już wiesz, że dobre ustawienia w systemie skrócą czas pracy i sprawią że stworzenie pliku JPK V7 będzie polegało na 3 szybkich kliknięciach. Najważniejsze jednak, że uchronią Cię od popełniania błędów i wiążących się z tego tytułu sankcji.  

 

Stworzenie JPK V7 w 3 krokach: 

 1. Wybierz NOWY
 2. Oblicz i sugeruj to kolejny krok, dzięki któremu system sam wskaże i wyliczy pozycje ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz deklaracji VAT.
 3. Zatwierdź. To ostatni krok

Prawda że banał? By zakończyć proces należy jeszcze tylko Wyeksportować plik i wysłać go za pomocą strony MF 

Co jeśli okaże się, że gdzieś popełniliśmy błąd? Chcesz stworzyć korektę. Cóż, zaskoczy Cię może fakt, że po skorygowaniu błędu postępujesz dokładnie jak powyżej i tworzysz korektę JPK w tych samych 3 krokach. Jedyne co należy zmienić to cel złożenia.  

Księgowość może być szybka i prosta 😊

JPK V7– a new horror of accountant?  Not for us. 

Fortunately, we are able to implement all the changes in the regulations in our system, and most importantly, the use of our solutions is quick and easy. The same is the case with the new JPK V7. You don't have to woo over the calculationsCreating a JPK V7 is just a few moments away and you're doneThink it's impossibleSee it for Yourself 

JPK V7 is a new solution from the Ministry of Finance, which replaces the obligation to send vat declaration and JPK VAT file introduced on October 1, 2020.  JPK V7 is a dataset that contains information about purchase and sales transactionsindividual counterparties. It lists the valuesamounts and rates of VAT. JPK V7 depending on the declared form of VAT settlement can be: 

monthly – the applicable JPK V7M file is sent monthly; the time limit for submission by the 25th day of the following month for the preceding month and shall include the registration and declarative part. 

quarterly - valid JPK V7K file sent monthly, deadline of submission up to the 25th day of the following month for the previous month; for the first two months of the quarter contains only the registration part and for the third month of the quarter contains the registration and declarative part, the declarative part of which covers the whole quarter. 

By setting up a vat rate in jpk V7 oncewhen you post all purchase and sales invoicesyou can be sure that by creating a JPK, the base amounts and the amount of tax will be in the right place.  

So far, all clear. 

In our system it is planned to edit some fields in order to be able to make appropriate changes to the structure of the file by entering, for example: relief for bad debts or the amount of VAT refund in accordance with the current regulationsAll in one place.  

You are certainly no stranger to the concept of VAT attributes 

comprehensive list of sensitive goods/services or operations that you need to keep in mind when posting. We try to keep as little as possible on your head and have solutions that minimize the risk of error. .  

If you assign an attribute from a GTU group to an itemit will follow it both during posting and creating jpk V7. You do not have to determine each time which GTU code for a given item is validDoesn't that sound sensible? Or is your counterparty one of the related parties referred to in Article 32(2)(1) of the VAT Act?  If soyou can permanently assign a TP attribute to a customer who no longer leaves 😊. The same system will be done for transactions subject to the obligation to use a divisible payment method, i.e. when the conditions of the IRP are met, the system will recognize them itself and set the VAT attribute of the IRP for the posting so that you do not have to bear this in mindYou do not have to worry if you have to use any attributeyou can do it and if you forget or after the fact you find that you need to add it the world does not end because you can always do it 

So you already know that good settings in the system will reduce the working time and make creating a JPK V7 file rely on 3 quick clicks. The main thinghoweveris that they will protect you from making mistakes and from the sanctions 

Making of JPK V7 in 3 steps: 

 1. Select NEW
 2. Calculate and suggest this is the next step, thanks to which the system itself will identify and calculate the items of vat purchase and sales records and VAT returns
 3. Approve. This is the last step

Isn't that a cliché? To complete the processyou only need to export the file and send it using the MF page 

What if we made a mistake somewhereYou want to create a correctionWellyou may be surprised by the fact that after correcting the error you are following exactly as above and creating a JPK correction in the same 3 stepsAll that needs to be changed is the purpose of the assembly 

Accounting can be quick and easy 😊 

Źródło zdjęcia: www.pixabay.com
Opublikowano


Nowości Business Central – Wave1 2021

Microsoft jak ma to w zwyczaju, ogłosił kolejny Wave dotyczący wprowadzenia poprawek i usprawnień na podstawie opinii i sugestii samych użytkowników systemu Business Central, o których możemy przeczytać tutaj

Tym razem zgodnie z "cyklem życia" ta wersja Business Central oznaczona jest numerem 18.

Dla przypomnienia, Wave w słowniku Microsoftu oznacza dużą aktualizację lub wydanie, które pojawia się co 6 miesięcy, gdzie Wave 1 dotyczy okresu od kwietnia do września, natomiast Wave 2 od października do marca.

Pełna lista zmian dostępna jest na stronie Microsoftu, gdzie są one podzielone na kategorie, natomiast my skupimy się i przedstawimy te, według nas, najbardziej istotne :

1. Korygowanie wymiarów

Najważniejsza zmiana i najbardziej wyczekiwana przez użytkowników. Z poziomu zapisów księgi głównej została dodana Akcja – „Popraw wymiary”, która pozwana za zmianę, dodanie lub usunięcie wymiarów na zaksięgowanych dokumentach. Dzięki temu możemy edytować wymiary w każdym momencie, bez względu czy zapisy są zaksięgowane czy nie.

Oprócz funkcji „Popraw wymiary” będzie również dostępna „Historia zmian wymiarów”, gdzie będziemy mieli wgląd do zapisów zmian wymiarów.

Żródło: https://docs.microsoft.com/

2. Asystent ustawień

Większość funkcji w Busienss Central jest włączona domyślnie, co często prowadzi do nagromadzenia się danych w jednym czasie, a to z kolei znacznie wpływa na wydajność systemu. Dla ułatwienia dostępne są kolejki zleceń które działają w tle, często w czasie kiedy użytkownicy nie pracują, tak aby maksymalnie zmniejszyć obciążenie aplikacji w czasie pracy użytkowników. W odpowiedzi na zgłaszane trudności w tworzeniu kolejek zleceń przez użytkowników, Microsoft stworzył swego rodzaju przewodnik, który nam to znacznie uprości i przeprowadzi nas krok po kroku do utworzenia zadań z poziomu „Ustawień zapasów”.

Żródło: https://docs.microsoft.com/

3. Dodatkowe informacje dla numerów partii i numerów seryjnych.

Bardzo często firmy, szczególnie o profilu produkcyjnym, potrzebują dodatkowych informacji na temat śledzenia numerów partii i numerów seryjnych. Business Central umożliwia dodanie strony, na której można dodawać uwagi a także blokować użycie wybranych numerów.

Żródło : https://docs.microsoft.com/

Żródło : https://docs.microsoft.com/

4. Dodatkowe uprawnienia administratora

W najnowszej wersji Business Central administrator dostanie dostęp do większej liczby czynności, które do tej pory były dostępne tylko dla licencjonowanych użytkowników. Umożliwi to partnerom lepsze wsparcie dla swoich klientów.

Nowe, dostępne dla administratora czynności to :

 • Wstrzymanie kolejki zleceń zaplanowanej przez licencjonowanego użytkownika
 • Restart kolejki zleceń, której działanie zakończyło się niepowodzeniem
 • Uruchomienie kolejki zleceń, weryfikacja pełnego cyklu kolejki i jej poprawności działania
 • Możliwość zmiany funkcjonalności z Essential na Premium na stornie Informacje o firmie
 • Administrator będąc jednocześnie gościem portalu B2B klienta nie traci dostępu do środowiska Business Central klienta, jak miało to miejsce do tej pory ( ta funkcja zostanie dodana później, wraz z jedną z mniejszych aktualizacji )

5. Uzgadnianie kont bankowych

Z poziomu strony „Uzgadnianie kont bankowych” nową funkcją będzie możliwość anulowania uzgodnienia bankowego, które zostało zaksięgowane z błędami, a następnie z poziomu „Dziennika wyciągów bankowych” zaksięgować ponownie transakcje bankowe, przy użyciu tego samego numeru, który został wcześniej anulowany.

 

Wave 1 2021 proponuje nam szereg zmian, które szczegółowo opisane są na stronie Microsoftu.

Kolejna aktualizacja już w październiku, jeżeli zależy Wam aby to Wasze pomysły były w niej uwzględnione zaglądajcie i zostawiajcie swoje sugestie tutaj !!!

Opublikowano


Dodawanie Power BI do Microsoft Teams

W dzisiejszych czasach coraz więcej organizacji decyduje się na pracę w formie on-line, wybierając Microsoft Teams do łączenia się i komunikacji pracowników. Z tego artykułu dowiesz się jak zainstalować aplikacje usługi Power BI w Microsoft Teams i jak z niej korzystać.

Do działania usługi Power BI w Microsoft Teams niezbędna jest licencja Power BI PRO.

Obraz 1

Korzystanie z aplikacji usługi Power BI w Microsoft Teams jest niemal identyczne jak korzystanie z samej usługi Power BI, jest to Twoje osobiste środowisko usługi Power BI. Bezpośrednio z Microsoft Teams możesz wykonywać niemal wszystkie czynności, które można wykonać w usłudze Power BI, tj. tworzenie, wyświetlanie i edytowanie raportów, tworzenie i dostęp do obszarów roboczych, udostępnianie zawartości na adres e-mail lub przez aplikację Microsoft Teams.

INSTALACJA

W celu instalacji usługi Power BI w Microsoft Teams należy nacisnąć trzy kropki (Więcej dodanych aplikacji) na lewym pasku nawigacyjnym (Obraz 2), a następnie wybrać pozycję Power BI. Jeśli nie jest ona widoczna, wpisz Power BI w polu Znajdź aplikację.

Obraz 2

KORZYSTANIE Z POWER BI W MICROSOFT TEAMS

Jeśli już korzystasz z usługi Power BI, korzystanie z aplikacji zainstalowanej w Microsoft Teams odbywa się identycznie. Korzystanie z pulpitów nawigacyjnych, raportów, aplikacji i obszarów roboczych niczym się nie różni. Możliwe jest udostępnianie raportu współpracownikom w aplikacji Microsoft Teams za pomocą specjalnego przycisku (Obraz 3).

Obraz 3

Jeśli chcesz korzystać ze szkoleń, dostępne jest również Centrum szkoleniowe, które znajdziesz po wybraniu pozycji Dowiedz się więcej (Obraz 4).

Obraz 4

RÓŻNICE

Podczas gdy jest otwarty raport lub pulpit nawigacyjny, okienko nawigacji usługi Power BI nie jest widoczne, aby wrócić do obszaru roboczego lub strony głównej należy wybrać przycisk Zamknij (Obraz 5).

Obraz 5

Jeśli chcesz otworzyć raport w usłudze Power BI, wybierz przycisk Otwórz w Internecie (Obraz 6).

Obraz 6

Opublikowano


Dodawanie zewnętrznego księgowego do Business Central

 

Korzystając z Business Central online, można dodać zewnętrznego księgowego bez kupowania nowej licencji. Niezależnie od ilości wykupionych użytkowników Essential czy Premium, można zaprosić do 3 użytkowników zewnętrznych (zewnętrznych księgowych). Te 3 licencje mają takie same prawa użytkowania jak licencja standardowa, z wyjątkiem dostępu do konfiguracji użytkownika i zadań administracyjnych. Licencja nie dotyczy materiałów wewnętrznych. 

Jakie są korzyści?  

Wiemy już, że dzięki Microsoft 365 możemy znacznie uprościć i usprawnić działanie naszej firmy, a opcja opisana w artykule pozwala nam współpracować bez przeszkód z osobami, które licencji Microsoft 365 nie posiadają. Co nam to daje? 

Użycie tej opcji to przede wszystkim wielkie usprawnienie działańJak już wspomniano wyżej, nie musimy opłacać dodatkowej licencji na użytkowanie produktu Microsoft dla maksymalnie trzech użytkowników zewnętrznych, a co za tym idzie oszczędzamy. Czy jest to kwestia konsultacji z innym księgowym, czy dostępu do pewnych danych przez klienta, wszystko odbywa się bez problemu. Miałeś kiedyś trudności z kompatybilnością danych w różnych programach lub wglądem do nich dla osób trzecich? Wiemy, jak ważne jest posiadanie wielofunkcyjnego narzędzia usprawniającego działanie firmy, ale co równie istotne, takiego, które nie zamyka się na świat zewnętrznyTo właśnie daje nam ta opcja.  

Teraz zobaczmy, jak przebiega uruchomienie jej w praktyce. 

Dodawanie zewnętrznego księgowego: 

 1. Należy otworzyć stronę Użytkownicy i uruchomić kreator Zaproś zewnętrznego księgowego. 
 2. Po uruchomieniu tej akcji pojawi się nowa strona powitalna. Należy zapoznać się z treścią informacji a następnie zaznaczyć Zgadzam się.
 3. Należy teraz wybrać przycisk Następny i wypełnić minimalne pola obowiązkowe na nowej stronie. Te pola to dane kontaktowe zewnętrznego księgowego: e-mail, imię i nazwisko. Pojawi się e-mail powitalny, który zewnętrzy księgowy otrzyma jako e-mail. Wiadomość można edytować. 
 4. Należy wybrać Następny i chwilę poczekać.
 5. Po zakończeniu działania systemu wyświetli się komunikat, że zewnętrzny księgowy został pomyślnie dodany.  

Księgowy otrzyma wiadomość e-mail z tekstem wpisanym w zaproszeniu oraz adresem URL, pod którym musi się zalogować.

Po dodaniu zewnętrznego księgowego jako użytkownika, należy pamiętać o dodaniu żądanego zestawu uprawnień użytkownika. W kartotece użytkownika znajduje się informacja o licencji dla zewnętrznego księgowego: 

Podczas dodawania zewnętrznego księgowego możemy napotkać dwie najczęściej występujące przeszkody: 

 1. Może pojawić się problem z licencją. Nawet jeśli tych 3 użytkowników jest bezpłatnych, nie są oni automatycznie dodawani do dzierżawy, partner CSP musi to zrobić. W przypadku braku licencji, pojawi się komunikat o błędzie Brak dostępnej licencji zewnętrznego księgowego. Należy skontaktować się z administratorem. W takim przypadku należy skontaktować się z partnerem CSP i poprosić o dodanie tych 3 licencji do dzierżawy. Po dodaniu tej licencji pojawi się ona w portalu administracyjnym i będzie można ją przypisać użytkownikowi. 

 

 1. Problem pojawia się również, gdy nie jesteśmy administratorem globalnym ani administratorem użytkowników w usłudze  Azure Active Directory (AAD). W takim przypadku należy nadać sobie odpowiednie uprawnienia lub poprosić administratora o wykonanie tego zadania. 

 

 Podsumowując, dodawanie zewnętrznego księgowego jest fantastyczną opcją usprawniającą działanie z użytkownikiem spoza naszej organizacji, bez wydawania dodatkowych pieniędzy na licencje. Pozwala nam to nie tylko zaoszczędzić, ale też szanuje nasz czas dając możliwość spójnej komunikacji ze światem zewnętrznym, niemającym dostępu do licencji Microsoft 365. 

Źródło zdjęcia: Urząd Biznesu Księgowy - Darmowe zdjęcie na Pixabay

Opublikowano


Nowości Microsoft Teams

2020 jest dla wielu z nas rokiem, w którym nasza praca z uwagi na pandemię przeniosła się do domu. W rzeczywistości jednak, zauważamy, że nie tylko. W praktyce przeniosła się ona na pracę w chmurze.  

Możemy pracować z kuchni podczas gotowania, z sypialni nie wstając nawet z łóżka, czy z garderoby, gdzie mamy nasz najlepszy, cichy zakątek, w którym możemy się skupić. Firma Microsoft, chcąc sprostać potrzebom realizowania obowiązków służbowych w czasach COVID19, stale udoskonala swoje produkty. Pamięta również, że ważne jest to, co nastąpi po pandemii. Życie w dużej mierze będzie się opierać właśnie na pracy ONLINE. Stąd nowe funkcjonalności w programie Teams. Teraz możecie nie tylko łączyć się ze swoimi współpracownikami z domu, ale też jednym kliknięciem przenieść się na inne urządzenie przenośne.  

Pracujesz przy biurku na laptopie, ale chcesz iść pobiegać z telefonem? 

Prowadzisz szkolenie w kuchni, ale chcesz przenieść się do cichej sypialni? Żaden problem! Osoby uczestniczące w spotkaniu nawet nie zauważą, że zmieniłeś swoje urządzenie! 

Rok temu Microsoft wprowadził ponad 100 nowych udoskonaleń w aplikacji Teams, by pomóc nam w pracy zdalnej. W stale zmieniającym się świecie potrzebne są nowe ulepszenia. 

Niedawno firma wprowadziła tryb wystąpień. Dotychczas tryb prezentacji w aplikacji Teams umożliwiał nam wyświetlanie materiałów, prezentacji czy swojego ekranu innym uczestnikom spotkania. Tryb wystąpień umożliwia nam nie tylko przeprowadzenie spotkania online z naszą prezentacją, ale też równocześnie pokazania nas w dole prezentacji, zupełnie jak podczas wystąpienia na żywo! Dzięki temu inni uczestnicy widzą naszą mimikę twarzy, lepiej odczuwają nasze emocje czy osobowość, a co za tym idzie nasze wystąpienie jest dla nich jeszcze lepiej zapamiętane 

Ekipa Microsoft Teams pracowała też mocno nad usprawnieniem webinarów. Nowe rozwiązania pozwalają na aktywne uczestnictwo osobom z Twojej organizacji, ale też tym spoza niej.  

Obecne warunki pracy, mogą też oznaczać, że część osób będzie musiała pracować z biura, a część ze swoich domów, wszyscy uczestnicząc w tym samym spotkaniu. Od teraz to nie problem. Osoby łączące się online, mogą czuć się teraz jak pełnoprawni uczestnicy spotkania. Każdy może być w takim samym stopniu widziany i wysłuchany. Podczas spotkania w Teams możesz wybrać standardowy widok okien uczestników lub wypróbować tła z galerii, przykładowo tło sali konferencyjnej, gdzie każdy siedzi obok siebie.  

W zależności od tego czy Twoje spotkanie ma jeden czy dwa ekrany, możesz widzieć uczestników i zawartość spotkania.  

Dla zwiększenia efektywności spotkania użyć można mikrofonów i kamery, która automatycznie podąża za prelegentem, ukazując go w centrum ekranu.  

Dodatkowo, jak wiemy, gdy jest wielu uczestników spotkania, czasem ciężko usłyszeć kto aktualnie się wypowiada. Dzięki inteligentnym głośnikom do aplikacji Teams w pokoju w aplikacji widoczny jest teraz zapis rozmowy, ukazujący także która osoba aktualnie się wypowiada. Dodatkiem do tego jest możliwość umieszczenia zdjęcia profilowego obok zapisu. 

Dzięki obecności czatu w aplikacji, możemy bez przerywania prowadzącemu wymieniać się opiniami, dzielić linkami czy plikami.  

Jednym z większych wyzwań było przeniesienie burzy mózgów do świata online. Ciężko jest przenieść kreatywne aktywności do świata online. Dzięki Teams, każdy uczestnik spotkania może korzystać ze wspólnej tablicy do rysowania, na której każdy widzi naniesioną przez inną osobę zmianę.  Osobom zebranym w pokoju na żywo umożliwia to ekran (service hub) na którym każdy może rysować bezpośrednio na nim palcem, a wszystko to łączy się z tablicą ukazywaną w spotkaniu online. Zupełnie jakby wszyscy byli w tym samym pokoju.  

To wszystko dostępne jest już teraz w aplikacji Teams!  

Co z przyszłymi udoskonaleniami?  

Pewne jest jedno: będą to spotkania, które umożliwią nie tylko jednorazową rozmowę, lecz wielofunkcyjne spotkanie bez ograniczeń . 

 

Eng:  

2020 is, for many of us, the year when our work due to the pandemic moved home. In fact, the world has moved to the cloud work.   

 We can work from the kitchen while cooking, from the bedroom without even getting out of bedor from the dressing roomwhere we have our bestquiet corner where we can focus 

Microsoft is constantly improving its products to meet the needs of people while covid19 pandemicThe company also remembers that what happens after a pandemic is important. Life will largely be based on online work. 

Check out the new features in TeamsNow you can not only connect with your colleagues from home, but also move to another mobile device with a single click.   

 Do you work on a laptop at your desk, but want to go running with your phone 

 Do you cook in the kitchen but want to move to a quiet bedroom? No problem! People attending the meeting won't even notice that you've changed your device 

 year ago, Microsoft introduced more than 100 new improvements in Teams to help us work remotely. New improvements are needed in an ever-changing world 

Recently, the company introduced standout modeUntil nowTeams presentation mode allowed us to share contentpresentationor your screen to other meeting participants. Standout mode allows us not only to have an online meeting with our presentation included, but also to show prelegent at the bottom of the presentation at the same time. Just like during a live speech! Thanks to thisother participants see our facial expressions or feel our emotions. 

 Therefore, our speech is even better remembered for them.   

The MIcrosoft Teams team also worked hard to improve webinars. New solutions allow not only people in your organization, but also those outside your organization, to participate actively.   

Current working conditions may also mean that some people will have to work from the office and some from their homes. All participating in the same meeting. From now on it's not a problem. People connecting online can now feel like full participants in a meetingEveryone can be seen and heard . During a Teams meetingyou can choose a standard view of attendeeswindowsor try backgrounds from the gallery. For example, the background of a conference room where everyone sits next to each other.   

Depending on whether your meeting has one or two screensyou can see  attendees and also the content of the meeting, for instance presentation.   

 To optimize the meeting effectyou can use microphones and a camera that automatically follows the speaker, showing him in the center of the screen all the time.   

In addition, as we knowwhen there are many participants in the meetingsometimes it is difficult to hear who is currently speaking. With teams smart speaker, you'll now see a transcript of the conversation in the app roomshowing which person is currently speakingWhat moreyou can place your profile picture next to the transcript 

Thanks to the presence of chat in the application, we can exchange opinions, share links or files without interrupting the host.   

One of the bigger challenges was moving brainstorming into the online worldIt's hard to bring creative activities to the online world. With Teamseach meeting participant can use the same drawing board where everyone see other person's changes on it.  For those gathered in a live roomthis is abble thanks to a service hub on which anyone can draw directly on it with their finger. It connects to a whiteboard displayed in an online meetingIt's like everyone's in the same room.   

It's all available now in Teams!   

What about future improvements?   

One thing is certain: these will be meetings that will enable not a one-time transaction, but a multifunctional meeting without restrictions   

Źródło zdjęć:
macbook pro displaying group of people photo – Free Image on Unsplash
Microsoft Teams wins Enterprise Connect Best in Show award and delivers new experiences for the intelligent workplace – Microsoft Malaysia News Center
Komputer Przenośny Zasobnik - Darmowe zdjęcie na Pixabay

 

Opublikowano


Logowanie jednokrotne, nowa funkcjonalność ułatwiająca logowanie do Expense App i  Expense Portal.

Logowanie jednokrotne, nowa funkcjonalność ułatwiająca logowanie do Expense App i Expense Portal.

 

Do tej pory użytkownicy Expense App i Expense Portal musieli mieć dodatkowe poświadczenia logowania podczas logowania się do portalu. Nowa funkcja eliminuje ten problem, umożliwiając im logowanie się przy użyciu poświadczeń platformy Microsoft 365.

Logowanie jednokrotne to metoda uwierzytelniania, która daje użytkownikom możliwość bezpiecznego uwierzytelniania przy użyciu wielu aplikacji i witryn sieci Web z użyciem tylko jednego zestawu poświadczeń. Logowanie jednokrotne jest możliwe dzięki usłudze Azure Active Directory (AAD), i oznacza, że do logowania jednokrotnego używamy danych dostępowych w postaci adresu email i hasła, tych samych co do usługi Microsoft 365. Wszystko, co jest potrzebne, aby to było możliwe, to adres e-mail powiązany z użytkownikiem Expense App i Expense Portal, adres ten musi być prawidłowym kontem służbowym usługi Microsoft 365.

Oprócz dodatkowego poziomu wygody dla użytkowników Expense App i Expense Portal funkcja ta ponadto umożliwia administratorom kontrolowanie, którzy użytkownicy mają dostęp do aplikacji za pośrednictwem usługi Azure AD.

 

Przewodnik krok po kroku do łatwego procesu logowania:

Continia Expense App i Continia Expense Portal teraz obsługują logowanie za pomocą platformy Microsoft 365:

 1. Ta funkcja umożliwia użytkownikowi Continia Expense App i Continia Expense Portal zalogowanie się do Expense App i Expense Portal za pośrednictwem usługi Azure Active Directory (AAD) przy użyciu tego samego adresu e-mail i hasła co do platformy Microsoft 365.
 2. Ta funkcja została udostępniona w nowej wersji programu Expense Management (7.00), ale działa wstecz ze wszystkimi poprzednimi wersjami Expense Management.
 3. Wystarczy, że adres e-mail powiązany z użytkownikiem Expense to prawidłowy adres służbowy Microsoft 365.
 4. Należy pamiętać, że gdy użytkownik Expense po raz pierwszy użył logowania za pomocą platformy Microsoft 365, nie może już zalogować się za pomocą wbudowanych poświadczeń Continia.

Logowanie do Expense App

 1. Najpierw wybierz Zaloguj się za pomocą platformy Microsoft 365

 1. Wpisz adres e-mail i hasło, a następnie wybierz Zaloguj się

 1. Jeśli zostało włączone uwierzytelnianie dwuskładnikowe na koncie Microsoft 365, zatwierdź logowanie. Tutaj do logowania jest używana aplikacja Microsoft Authenticator:
 2. Jeśli w twojej organizacji wymagana jest zgoda Administratora na zatwierdzenie aplikacji, do których masz  dostęp:

Zaloguj się za pomocą platformy Microsoft 365. Jeśli otrzymasz tę wiadomość, poproś administratora organizacji o dodanie aplikacji Continia Expense Management w usłudze Azure AD:

 1. Poniżej pomyślne zalogowanie się do Expense App przy użyciu konta i hasła Microsoft 365.

Logowanie do  Expense Portal

Zaloguj się za pomocą platformy Microsoft 365, a zostaniesz przekierowany do standardowej sekwencji logowania Microsoft 365. Jeśli jesteś już zalogowany do innej witryny internetowej z platformą Microsoft 365, aplikacja spróbuje się zalogować przy użyciu tych samych poświadczeń.

 

Opublikowano


Rozwiązanie Continia Document Capture dla Microsoft Dynamics

Rozwiązanie Continia Document Capture dla Microsoft Dynamics

Większość z nas przeraża ogrom papierowych dokumentów leżących na biurkach księgowych. Z Microsoft Dynamics NAV wcale nie musi to tak wyglądać.  W standardzie systemu dostępne są nieskomplikowane narzędzia, dzięki którym możemy schować papiery do szuflady i mieć dostęp do archiwum za pomocą kilku kliknięć. W poniższym artykule dowiecie się Państwo jak wdrożyć elektroniczny obieg dokumentów z użyciem funkcjonalności dokumentów przychodzących oraz przepływów prac.

Dokumenty przychodzące

Do naszej firmy spływają dokumenty tzw. Dowody księgowe,  na podstawie których rejestrujemy zdarzenia gospodarcze. Mogą to być faktury i faktury korygujące zakupu, protokoły wykonania na podstawie których wystawimy faktury sprzedaży lub inne, których wynikiem będzie polecenie księgowania. Wszystkie te rodzaje transakcji możemy obsłużyć za pomocą funkcjonalności dokumentów przychodzących. Mogą one trafić do nas drogą elektroniczną lub tradycyjnie – papierowo. Papierowy dokument należy zeskanować, a następnie wybrać załącznik z odpowiedniego folderu i utworzyć odpowiedni dokument z dostępnej listy. Wszystkie załączniki będą od tej pory dostępne po wyszukaniu dokumentu w systemie ERP. Można też dodawać kolejne dokumenty na późniejszym etapie rejestracji.

OCR

Contina Document Capture jest najlepszym i najbardziej kompleksowym rozwiązaniem dla Microsoft Dynamics 365 Buisness Central, które skanuje, wyodrębnia dane OCR, rejestry, posty i archiwizuje wszystkie typy dokumentów z możliwością wyszukiwania pełno tekstowego. Pliki PDF są automatycznie pobierane z predefiniowanych adresów e-mail i przetwarzane za pomocą wielokrotnie nagradzanej technologii OCR- bez żadnego wkładu użytkownika. Dokumenty w formie papierowej są skanowane za pomocą skanera biurowego lub sieciowego i przebiegają w ten sam sposób co pliki PDF. Wszystkie istotne informacje o dokumentach są automatycznie przenoszone do odpowiednich pól w Microsoft Dynamics NAV, dzięki czemu rejestrowanie dokumentów przychodzących jest szybkie i efektywne. Faktury w formacie XML zawierają już wszystkie niezbędne informacje i nie wymagają przetwarzania OCR- możesz je po prostu zaimportować za pomocą Continia XML_Import. Cennik wersji oprogramowania dostępny jest tutaj: https://store.readsoftonline.com/Solution/dynamicsnav

Przetwarzanie i zarządzanie fakturami

Continia Document Capture usprawnia przetwarzanie i zarządzanie fakturami zakupowymi dzięki nowym funkcjom, takim jak automatyczne wykrywanie dostawców, przegląd dokumentów, rejestracja wewnętrzna i wiele innych. Korzystając z 3 sposobów dopasowywania, faktury mogą być automatycznie dopasowywane do zamówień zakupu, lub potwierdzeń, a także zatwierdzane i księgowane, jeśli kwoty mieszczą się w ustalonych progach.

Przepływy pracy

Kolejnym krokiem będzie konfiguracja przepływów pracy. Jest to nic innego niż proces akceptacji np. faktur zakupu. Microsoft Dynamics NAV oferuje nam wstępnie przygotowane szablony dla administracji, dokumentów zakupu i sprzedaży, PK czy integracji, co znacznie ułatwia korzystanie z tego modułu. Można go używać wraz z funkcjonalnością dokumentów przychodzących oraz OCR lub indywidualnie. Używanie obu funkcjonalności ma tą zaletę, że osoba zatwierdzająca dokument może otworzyć jego obraz za pomocą ścieżki url w systemie. To do kogo trafi dokument może być uzależnione od wielu aspektów w zależności od potrzeb klienta. Możemy wybrać użytkownika lub grupę użytkowników manualnie albo pobrać dane kupującego z kartoteki dostawcy. Ustawiając hierarchię system automatycznie wyśle dokument do osób posiadających odpowiedni limit akceptacji. W przypadku nieobecności użytkownika lub opóźnień w zatwierdzeniu dokumentu system może automatycznie oddelegować akceptację. Osoba odpowiedzialna za zatwierdzenie dostanie powiadomienie mailowe wraz z linkiem do systemu gdzie może zatwierdzić, odrzucić dokument, uzupełnić komentarz lub oddelegować żądanie akceptacji. Dopiero po zatwierdzeniu dokumentu, zgodnie z ustawieniami, dokument jest gotowy do księgowania, co można z łatwością zobaczyć na liście faktur zakupu, ponieważ posiada on  odpowiedni status oraz zróżnicowany wygląd czcionki. Cała historia akceptacji jest dostępna dla każdego dokumentu, co jest bardzo przydatne np. w przypadku audytu.

Dostęp do dokumentów z każdego miejsca

Cyfrowe archiwum w Continia Document Capture zawiera wszystkie pliki PDF i zeskanowane dokumenty, do których można łatwo uzyskać dostęp z odpowiednich miejsc w Microsoft Dynamics NAV. Możesz otworzyć oryginalną fakturę PDF z zaksięgowanej karty faktury lub ekranu wprowadzania do księgi głównej w Microsoft Dynamics NAV.

Archiwum cyfrowe jest w pełni indeksowane , co oznacza, że możesz wyszukiwać dowolny tekst w dokumentach, nawet jeśli informacje nie zostały jeszcze przeniesione do pola w Microsoft Dynamics NAV. Umożliwia to wyszukiwanie konkretnego numeru referencyjnego, numeru seryjnego lub wszelkich innych informacji na fakturach zakupowych i innych dokumentach.

Opublikowano


Business Central Wave 2

Dynamics 365 Business Central Wave 2 – Zmiany po aktualizacji w 2020 roku

 Firma Miscrosoft w ubiegłym roku wprowadziła aktualizację dla Dynamics 365 Business Central, w której koncentruje się na dostarczaniu światowej klasy usług, aby sprostać wymaganiom szybko rosnącej bazy klientów. W tym artykule zostały opisane niektóre z funkcji, które już są dostępne lub będą w najbliższym czasie.

DZIENNIK ZMIAN

Administratorzy mogą formatować zasady przechowywania, w celu usuwania nieaktualnych danych z tabeli zawierających wpisy dziennika i zarchiwizowane dokumenty, zgodnie z ustawioną przez nich częstotliwością. Takie czyszczenie wpisów dziennika może ułatwić pracę, dzięki temu, że w systemie są tylko dane, które są rzeczywiście istotne. Można usunąć wszystkie dane z tabeli, których data wygaśnięcia minęła lub, dzięki dodaniu kryteriów filtrowania, tylko niektóre wygasłe dane.

DOMYŚLNY KOSZT JEDNOSTKOWY DLA POZYCJI NIEZWIĄZANYCH Z MAGAZYNEM/USŁUGAMI

Pozycje usługowe i pozamagazynowe zawierają koszty, które bezpośrednio wpływają na zyski ze sprzedaży zapasu lub produktu, którego są składnikami. Kiedy zmieniają się okoliczności sprzedaży, zmieniając się również koszty. Ważne jest wtedy, aby wykorzystywać nowe koszty w nowych dokumentach sprzedaży, montażu i produkcji. Dzięki aktualizacji, możliwe jest określenie domyślnych wartości, które będą używane w nowych dokumentach, co zmniejsza potrzebę ręcznych aktualizacji.

EKSPORT KONSOLIDACJI

Zdarza się, że spółki zależne które używają Dynamics 365 Business Central muszą raportować sprawozdania finansowe konsolidacji firmie, która korzysta z Dynamics 365 Finance lub Dynamics 365 Supply Chain Management. Dzięki aktualizacji, takie konstelacje biznesowe mogą oszczędzić czas poprzez eksportowanie danych w formacie pliku konsolidacji, jaki oczekuje firma Finance, czy Supply Chain Management. Nie trzeba wtedy przekształcać zawartości.

ZARZĄDZANIE FUNKCJAMI

 Korzystanie z funkcji aplikacji, które zmieniają rutynę użytkownika, może być procesem uciążliwym, a firmy chcą to robić we własnym tempie. Administratorzy mogą teraz włączać funkcje aplikacji w każdej firmie i przeszkolić użytkowników w zakresie nowych działań, unikając w ten sposób zaburzeń w codziennej pracy.

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO U NABYWCÓW/DOSTAWCÓW

 Bardzo przydatnym dodatkiem w tej aktualizacji systemu jest dodanie numeru telefonu komórkowego do nabywców/dostawców. Można go zobaczyć na dokumentach sprzedaży i zakupu.

 

Jeśli interesuje Cię Business Central i chciałbyś dowiedzieć się o możliwościach, jakie ten system może wnieść do Twojego biznesu, zapraszamy do kontaktu.

Opublikowano


Aktualizacje w Power BI Report Builder

Firma Microsoft w styczniu wprowadziła pierwszą aktualizację tego roku! Wprowadzonych zostało kilka aktualizacji raportów podzielonych na strony, między innymi ulepszone publikowanie w narzędziu Power BI Report Builder, dodatkowe przykładowe raporty, czy łączność z Microsoft Dataverse. 

Publikowanie w Power BI Report Builder

Dzięki opiniom użytkowników sposób publikowania w narzędziu Power BI Report Builder, został dostosowany do tego w programie Power BI Desktop. W aplikacji dodano nową akcję Publikuj, która zastępuje niektóre kroki wymagane wcześniej do zapisywania w usłudze. Akcja publikowania została również umieszczona bezpośrednio na pasku narzędzi. Jeśli chcesz się zapoznać z Power BI Report Builder, pobierz najnowszą wersję tego narzędzia.

Pobierz narzędzie do tworzenia raportów usługi Power BI Report Builder

Jeśli raport jest otwarty z usługi Power BI, to opcja Zapisz w menu Plik jest niemożliwa w tej aktualizacji. Zmiany natomiast możesz zapisać znów w usłudze, wybierając   opcję Publikuj z dowolnej lokalizacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych aktualizacjach, zobacz,  jak publikować w dokumentacji usługi.

 

Dodatkowe przykładowe raporty są już dostępne

Firma Microsoft cieszy się, że ich oficjalne próbki raportów podzielonych na strony zdały swoje zadanie i pomogły niejednemu użytkownikowi Power BI Report Builder. Mając to na uwadze, zostało dodanych jeszcze kilka raportów do pobrania i używania w usłudze Power BI. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz jak  pobierać przykładowe raporty z GitHub.

Łączność z Microsoft Dataverse jest już dostępna

Obecnie dostępna jest bezpośrednia łączność z Microsoft Dataverse w aplikacji Power BI Report Builder. Dzięki tej obsłudze można używać natywnego projektanta zapytań relacyjnych dla języka SQL. Umożliwia to tworzenie zapytań względem Dataverse, tak jak w przypadku korzystania z dowolnego źródła danych SQL.

 

Zaktualizowana ikona aplikacji

W całej platformie Power Platform zostały zaktualizowane ikony produktów. Wcześniej został wprowadzony nowy styl w produktach firmy Microsoft, w tym w Office i Dynamics, a teraz zaktualizowano narzędzie Power BI Report Builder o nowy wygląd.

 

 

Opublikowano